Vyhledávání facebook Školní program iCanteen Škola online

Školní řád

Školní řád vydává ředitel školy podle §30 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Školní řád upravuje:

  • práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
  • provoz a vnitřní režim školy
  • bezpečnost a ochranu zdraví žáků a jejich ochranu před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
  • zacházení s majetkem školy ze strany žáků
  • pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád může omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení žáky, s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů.

Všichni žáci jsou pravidelně na začátku školního roku se školním řádem seznamováni.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Školní řád ZŠ TGM

(aktualizace 1. 9. 2023)