Vyhledávání facebook Školní program iCanteen Škola online

Ekoškola

Velmi bohatá je naše činnost v oblasti ekologie. Od roku 2004 jsme již několikrát získali titul EKOŠKOLA. Žáci sami usilují o zlepšení stavu životního prostředí, analyzují současnou situaci v oblastech energie, vody, odpadů, klimatických změn, dopravy apod. Zároveň navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit.

Témata Ekoškoly by nemohla být plněna bez aktivní práce Ekotýmu a výše zmíněné aktivity by nešly uskutečnit bez spolupráce s MěÚ Moravské Budějovice, Lesy ČR, Národním parkem Podyjí, SOU Dvořákova Znojmo, Ekologickým centrem Chaloupky a Sdružením pro ekologickou výchovu Tereza. Škola se v minulosti zapojila do rozvojových programů i do mezinárodních programů a grantů. Z ekologických aktivit stojí za zmínku například kampaň Litterless.

Účastníme se také mezinárodního programu GLOBE. Jedná se o dlouhodobý mezinárodní program, který žákům nabízí praktické postupy pro zkoumání a pozorování životního prostředí v okolí školy. Vede ke spolupráci žáků a pedagogů, přirozeně podporuje přírodovědné předměty. S využitím jednoduchých vědeckých postupů žáci pozorují vývoj počasí, měří kvalitu ovzduší a vody, zkoumají druhy lesních porostů, půdní vlastnosti. Získaná data vyhodnocují a odesílají do celosvětové internetové databáze. Zpracované výsledky slouží vědcům a studentům po celém světě k dalšímu využití.

Pomáháme spolu mimo školu

(2023/2024)

V rámci projektu Pomáháme spolu mimo školu jsme zpracovali 2 miniprojekty Dešťová zahrada a zelený dvorek.

Globe Games Slovensko

(6/2024)

Začátkem června 2024 navštívili zástupci naší školy slovenské město Svit, kde se konal další ročník Globe Games. Jedná se o čtyřdenní ekologické setkání učitelů a žáků, které je zdrojem inspirace, zážitků a získávání nových kontaktů.

Tradiční součástí GG je koulení nafukovací zeměkoule, terénní hra a prezentace projektu.

Naši žáci letos představili projekt o parčíku před školou.

Světový den ekoškol

(11/2023)

Plýtvání potravinami je celosvětový problém.

Víte, že zhruba jedna třetina všech potravin končí na skládce nebo ve spalovně?

A to v době, kdy 800 milionů lidí trpí podvýživou.

Na tento problém jsme se v naší škole zaměřili při oslavě Světového dne ekoškol. A začali jsme od sebe - po dobu jednoho týdne jsme sledovali, kolik jídla vyhodíme při školních obědech. Byli jsme nemile překvapeni a rozhodli se s tím něco dělat. Z diskuzí na třídnických hodinách vzešly tyto akce - příprava zdravé svačiny, vaření z místních produktů, beseda o palmovém oleji, výstavka přehledu cukrů v nápojích a dokonce báseň od žáků 9. ročníku.

Mezinárodní badatelská konference

(5/2023)

Ve dnech 25. – 26. května se naše dva týmy vypravily do Prahy, kde na Přírodovědecké fakultě Karlovy Univerzity prezentovaly své vědecko-badateské projekty na téma ZAFÚKANÉ a AS WHITE AS SNOW – nejen před porotou, ale i před školami z celé naší republiky, z Irska, Gruzie, Slovenska a Malty. Žáci také měli možnost navštívit ČHMÚ a na vlastní oči viděli, jak se vytváří předpověď počasí.

Otevření Ptačí stezky na Heřmanských kopcích

(10/2021)

Nápad na její vytvoření měli naši Terezáci.

Ve spolupráci s odborem životního prostředí vzniklo 8 dřevěných cedulí, které byly nainstalovány na břehu řeky Rokytky. Děti na ně umístily výkresy ptáků žijích v okolí Heřmanských kopců, zajímavosti o nich a QR kód, díky němuž si můžete poslechnout hlasy jednotlivých opeřenců.

Odhalení nových laviček v parku před školou

(10/2021)

Prostor parku je využíván k občasné výuce. V soutěži, kterou vyhlásila p. uč. Jana Hanáková, měli žáci sami možnost navrhnout, jak by lavičky měly vypadat. Jejich finální podoba vychází z nejlepších návrhů, které byly konzultovány s výrobcem - panem Břinkem z firmy FabriMoravia.

Projekt PULCHRA

(9/2021)

Ekologický kroužek Tereza v rámci zapojení v projektu PULCHRA diskutuje a plánuje, jak přispět k příjemnějšímu a aktivnějšímu prostředí nejen ve škole, ale i na veřejných prostranstvích našeho města. Chtěli bychom ve spolupráci s městem a odborníky upravit venkovní prostory k mezigeneračnímu setkávání a odpočinku v rámci naší komunity.