Vyhledávání facebook Školní program iCanteen Škola online

Školská rada

Základní informace

Od roku 2005 ukládá školský zákon všem školám povinnost zřídit při škole školskou radu. V ZŠ T. G. Masaryka byla dobrovolně zřízena již v roce 1999. Tvoří ji 6 členů. Třetinu členů rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků (rodiče) a třetina členů rady je volena pedagogickými pracovníky z řad pedagogů školy. Rada školy se schází 2x ročně.

Činnost školské rady

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávající státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Členové školské rady na funkční období 2024 - 2026

Město Moravské Budějovice (zřizovatel)

 • Marie Růžičková
 • Bc. Jana Kiesewetterová (tel. 777 854 343)

Zákonní zástupci nezletilých žáků

 • MUDr. Eliška Navrátilová
 • Mgr. Alena Žáková

Pedagogičtí pracovníci

 • Mgr. Gabriela Kabelková
 • Mgr. Aleš Morávek