Vyhledávání facebook Školní program iCanteen Škola online

Bodový systém

Žáci jsou hodnoceni podle bodového systému uvedeného v následujících tabulkách.

Žák získává kladné a záporné body, vykazovány jsou odděleně.

Při dovršení stanovené hranice je žákovi uděleno kázeňské opatření (pochvala nebo napomenutí).

Tabulka A

A1 aktivita při přípravě projektových dnů a akcí školy 1 - 3 body
A2 reprezentace školy (školní, oblast, okres, kraj, celostátní) 1 - 5 bodů
A3 sběr papíru, bylin, druhotných surovin (pololetně) 1 - 3 body
A4 aktivní práce na školním pozemku - o prázdninách (vzestupně) 1 - 3 body
A5 vzorné chování a plnění povinností 1 - 3 body
A6 svědomitá práce pro třídní kolektiv (pololetně) 1 - 5 bodů
A7 aktivita nad rámec povinností 1 - 3 body
A8 vzorné plnění povinností služby 1 bod
A9 výrazné zlepšení 1 bod
A10 hrdinský čin - po projednání ped. rady 15 - 25 bodů
A11 reprezentace školy a aktivní práce při ŠD a ŠK (pololetně - uděluje vedoucí vychovatelka) 1 - 3 bodů

Tabulka A - výchovná opatření

A1 pochvala třídního učitele do žákovské knížky 10 bodů
A2 pochvala ředitele školy základní úrovně - zaznamenáno na vysvědčení 15 bodů
A3 Pochvala ředitele školy vyšší úrovně - zaznamenáno na vysvědčení 20 bodů
A4 pochvala ředitele školy nejvyšší úrovně - zaznamenáno na vysvědčení 25 bodů

Na konci školního roku (na návrh třídního učitele projedná pedagogická rada):

  • pochvala - knižní odměna
  • pochvala – fotografie na desku nejlepších žáků školy za školní rok s čestným zápisem do školní kroniky

Tabulka B

B1 vyrušování v hodině, vykřikování, pokud žák nereaguje na napomenutí učitele 1 - 3 body
B2 neplnění povinností služby 1 bod
B3 nerespektování dohodnutých pravidel 1 - 5 bodů
B4 nedovolená manipulace s audiovizuální technikou během vyučování 1 - 5 bodů
B5 lhaní a podvádění 1 - 10 bodů
B6 slovní nebo fyzické ubližování, nevhodné vyjadřování 1 - 10 bodů
B7 manipulace s věcí druhého bez jeho svolení, krádež 1 - 10 bodů
B8 úmyslné zničení cizí věci nebo školního majetku 1 - 5 bodů
B9 přinesení nebezpečného nebo pro děti nevhodného předmětu do školy, alkohol, cigarety - držení, užívání a distribuce 10 - 20 bodů
B10 společensky nepřípustné chování - po projednání školním poradenským pracovištěm 10 - 25 bodů
B11 nevhodné vyjadřování a chování ve ŠD a ŠK 1 - 10 bodů

ZÁPORNÝ BOD NENÍ TREST, ale motivace k vědomému dodržování pravidel.

Tabulka B - výchovná opatření

B1 napomenutí třídního učitele a pohovor s rodiči -10 bodů
B2 důtka třídního učitele a pohovor s rodiči -20 bodů
B3 důtka ředitele školy a pohovor s rodiči a výchovným poradcem -30 bodů
B4 II. stupeň z chování - na návrh třídního učitele projedná pedagogická rada
B5 III. stupeň z chování - na návrh třídního učitele projedná pedagogická rada

Pokud žák získává záporné body se stejnou intenzitou i po překročení hranice -30 bodů,
bude mu navržena snížená známka z chování.

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků.

2. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků.

3. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení.

4. Při sebehodnocení se žák snaží popsat:

  • co se mu daří,
  • co mu ještě nejde,
  • jak bude pokračovat dál.

5. Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.

6. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.