Vyhledávání facebook Školní program iCanteen Škola online

Zápis do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 se bude konat v termínech:

  • 5. 4. 2024 (pátek) 14:00-17:00 hodin

  • 6. 4. 2024 (sobota) 9:00-11:00 hodin

 

Letošní zápis je určen pro děti:

  • narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 (Podle §36 odst. 4 školského zákona je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.)
  • s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku
  • pětileté  (Podle §36 odst. 3 dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.)

Odklad povinné školní docházky § 37 ŠZ

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst.4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

Kritéria přijetí žáků

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitel Základní školy T. G. Masaryka Moravské Budějovice, náměstí Svobody 903, okres Třebíč, že ve školním roce 2024/2025 přijme 48 žáků podle následujících kritérií:

  • žáci mimo spádový obvod školy, jejichž sourozenec navštěvuje naši školu,
  • ostatní děti.

Bude-li překročena plánovaná kapacita tříd, o přijetí žáků mimo školský obvod rozhodne losování. Prosíme proto rodiče, aby při výběru školy přihlédli k tomu, že spádovost je hlavním kritériem pro přijetí dítěte do školy.

O příjetí rozhoduje ředitel školy na základě uvedených kritérií.

 

Co všechno si před zápisem zákonný zástupce připraví?

  • Vyplní papírovou Žádost o přijetí do 1. ročníku nebo Žádost o odklad. (viz formuláře v záložce Žáci a rodiče). Žádost odevzdá ve škole v den zápisu.
  • Žádá-li o odklad, doloží k žádosti ještě 2 doporučení k odkladu - od odborného lékaře nebo klinického psychologa a školského poradenského zařízení.

 

Mgr. Dagmar Tichá