Úspěchy školy

Velkou pozornost věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Při výuce klademe důraz na individuální potřeby dítěte. Vzděláváme žáky v souladu s jejich schopnostmi. Individuálně pracujeme jak s dětmi se specifickými poruchami učení, tak s žáky talentovanými. Ti mají možnost uplatnit své schopnosti v různých soutěžích a olympiádách. Rozhodně jejich talent nezůstává bez povšimnutí.

Např. v oblasti umění je naše škola reprezentována Matějem Tučkem, a to v recitaci. Ze školního kola postoupil do okresního konaného 24. 2. 2015. S básní M. Kratochvíla Můj deníčku stál na stupni nejvyšším a postoupil do kola krajského. Vysoká úroveň soutěžících byla pro Matěje velkou zkušeností, i když z krajského kola I. kategorie nepostupuje na celostátní úroveň.

Žáci 5. ročníků zase úspěšně reprezentovali naši školu v okresním kole Matematickéno oříšku v Třebíči. Zúčastnilo se 108 žáků z celého okresu. Velmi úspěšný byl Martin Škoda a umístil se na 1. místě.

Při výuce jsou těmto dětem zadávány náročnější úkoly, učitelé jim předkládají úlohy zajímavé, neobvyklé, zkrátka takové, které tyto žáky motivují k nadstandardním výkonům. Talentované děti mají možnost zapojit se do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů, díky kterým si mohou rozšířit a prohloubit učivo nad rámec běžně nastavených výstupů.

Naše školní budova je bezbariérová, což umožňuje integraci i žákům tělesně postiženým. Všem žákům i jejich rodičům je v naší škole k dispozici poradenský tým pracovníků – výchovný poradce a metodik prevence. Poskytujeme logopedickou péči i pro předškoláky.


Matěj Tuček - recitace

Matěj Tuček – recitace

Matematická-olympiáda

Matematická olympiáda

Web optimalizovaný pro mobilní zařízení vytvořil Profisystem Group, s.r.o. - 2015