Vyhledávání facebook youtube iCanteen Škola online

Zápis do 1. ročníků 2021/2022

Prezenční termín zápisů:

(bude-li to osobně možné ve škole)

  • 23. dubna 2020 (pátek) 14-17 hodin
  • 24. dubna 2020 (sobota) 9-11 hodin

 

Do té doby zákonný zástupce provede následující 3 kroky:

  • V době 22. 2.-23. 4. 2021 vyplní elektronickou registraci k zápisu zde
  • Vyplní žádost o přijetí do 1. třídy nebo o odklad (viz záložka Žáci a rodiče à Formuláře) + případné přílohy
  • Doručí žádost škole (e-mailem na ticha@zsmb.cz nebo osobně do schránky na budově školy)

 

Letošní zápis je určen pro:

  • děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015

Podle §36 odst. 4 školského zákona je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

  • pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku
  • pětileté děti

Podle §36 odst. 3 dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Odklad povinné školní docházky § 37 ŠZ

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst.4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost (viz záložka Žáci a rodiče --> Formuláře) doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Vedení školy