Vyhledávání facebook youtube iCanteen Škola online

Zápis do 1. ročníku 2021/2022

Termín zápisů:

 • 23. dubna 2020 
 • 24. dubna 2020

Z důvodu aktuální epidemiologické situace se prezenční zápis za osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole nekoná.

 

Do 30. 4. zákonný zástupce provede následující 3 kroky:

 • Vyplní elektronickou registraci k zápisu/odkladu zde
 • Vyplní žádost o přijetí do 1. třídy nebo o odklad (viz záložka Žáci a rodiče à Formuláře) + případné přílohy
 • Doručí podepsanou žádost škole (e-mailem na ticha@zsmb.cz nebo osobně do schránky na budově školy)

 

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku:

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitel Základní školy T. G. Masaryka Moravské Budějovice, náměstí Svobody 903, okres Třebíč, že ve školním roce 2021/2022 otevře 2 první třídy (2 x 25 žáků).

 • Přednostně budou přijati žáci s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy,
 • Poté budou přijati žáci mimo spádový obvod školy, jejichž sourozenec naši školu již navštěvuje,
 • Ostatní děti.

V případě, že by přijetím všech zapsaných uchazečů byla překročena plánovaná kapacita tříd, ředitel školy rozhodne o přijetí žáků mimo školský obvod losem.

 

Letošní zápis je určen pro:

 • děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015

Podle §36 odst. 4 školského zákona je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 • pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku
 • pětileté děti

Podle §36 odst. 3 dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Odklad povinné školní docházky § 37 ŠZ

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst.4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost (viz záložka Žáci a rodiče --> Formuláře) doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Vedení školy