Vyhledávání facebook youtube iCanteen Škola online

Pravidla nošení roušek ve škole

Pro pobyt osob v uzavřených prostorách bylo vydáno nařízení MZ ČR o povinnosti nosit roušky. Je tedy nařízeno nošení roušek všem osobám ve všech uzavřených prostorách školy.

Roušku je možné sundat pouze v době konzumace potravin.

 

Žákovi lze udělit výjimku z nošení roušky na základě lékařského potvrzení, pokud má dítě zdravotní problém (např. astma nebo jiné dýchací problémy). Současně mají výjimku z nošení roušek osoby s poruchou intelektu, autistického spektra a kognitivní poruchou.

 

Dle nařízení MŠMT pouze ochranný štít bez roušky není považován za dostatečnou ochranu proti šíření virů.

Mimořádné opatření stanovuje výjimku ohledně nošení štítu pouze v případě, kdy je nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele. V tomto případě smí učitel použít ochranný štít za podmínky, že dodrží vzdálenost alespoň 2 metry od žáků.

Vedení školy