Aktuální jídelníček a online objednávky zde.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2008 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejích úhradě v příspěvkových organizacích ve znění pozdějších předpisů.

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a zaměstnanců školy (strávníků).

 1. Právo na stravování ve školní jídelně mají žáci v době jejich pobytu ve škole.
 2. Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo vznést připomínky ke stravování přímo u vedoucí školní jídelny.
 3. Strávníci jsou povinni řídit se Vnitřním řádem školní jídelny.

Provoz a vnitřní režim školní jídelny

 1. Vstup do školní jídelny dovolen od 11.30. do 14.00 hodin.
 2. Začátek výdeje pokrmů je od 11.45. do 14.00 hodin. Strávnici si odebírají obědy na podnosy uložené v jídelně. Obědy do jídlonosičů se vydávají pouze 1. den nemoci žáka. Z hygienických důvodů dostane zákonný zástupce žáka oběd na talíř a sám si ho přendá na vyhrazeném místě do jídlonosiče. Na ostatní dny nemoci musí být žák zákonným zástupcem odhlášen (nemá nárok na dotované jídlo). Odhlašovat obědy na následující den lze minimálně den předem v terminále a internetu do 14 hod. nebo u vedoucí jídelny nejpozději do 7 hod. na příslušný den. V případě neodhlášení oběda tento bez náhrady propadá.
 3. Strávníci se přihlašují ke stravování každoročně písemnou přihláškou, která je závazná.
 • Zřízením inkasního příkazu – obědy se platí přes účet (sporožiro, KB, PB) zálohově vždy 15. v měsíci s vyúčtováním v následujícím měsíci.
 • Inkasní svolení je platné po celou dobu školní docházky, pokud má strávník podanou každý rok přihlášku ke stravování.
 • Zakoupením elektronického čipu 130,- Kč.
 1. Strávníci jsou zařazování do kategorií podle věku, kterého ve školním roce dosáhne.  (od 1.9. do 31.8.)
 • Žáci 7 – 10 let          23,- Kč
 • Žáci 11 – 14 let        26,- Kč
 • Žáci 15 a více let      28,- Kč

Ceny stravného se řídí rozpětím finančních normativů č. 107/2008 Sb., o školním stravováním ve znění pozdějších zákonů.

 1. Obědy se vydávají na základě elektronického čipu, kterým je strávník povinen se prokázat při výdeji oběda. Při ztrátě čipu je nutno zakoupit nový. Pokud strávník nemá čip s sebou, oběd mu bude vydán pouze na náhradní stravenku vydanou vedoucí ŠJ.
 2. Strávník má možnost výběru ze dvou druhů obědu. Výběr se provádí prostřednictvím terminálu nebo internetem na následující týden od pondělí do středy do 10 hodin. V případě, že se na oběd č. 2 přihlásí méně než 20 strávníků, oběd se nevaří! Strávník dostane oběd č. 1. Oběd č. 2 se vaří pouze v případě, že ho mohou konzumovat strávníci, kteří mají od lékaře doporučení dodržovat dietní stravování a oběd č. 1 neodpovídá dietnímu stravování.
 3. Dobu výdeje je možné přizpůsobit a upravit podle potřeb strávníků z důvodů školních výletů, různých akcí atd.
 4. Aktuální jídelníček je vyvěšený u vstupu do školní jídelny a na stránkách školy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování  spotřebního koše vybraných potravin. Z důvodu vyrovnání finanční normy není možné poslední den před ukončením školního nebo kalendářního roku stravu odhlásit.
 5. Z důvodu vyrovnání finanční normy není možné poslední den před ukončením školního nebo kalendářního roku stravu odhlásit.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

 1. Žáci se řídí vnitřním řádem školní jídelny, pokyny pedagogů, vedoucí školní jídelny. Při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při stravování je po dobu výdeje jídel zajištěn v jídelně dohled. Případný úraz či nevolnost hlásí strávník pedagogům nebo pracovnicím jídelny.
 2. Tašky a svršky si strávníci odkládají do vyhrazených prostor u jídelny.
 3. Do prostoru školní jídelny není povolen přístup osobám, které se tam nestravují.
 4. Ve školní jídelně se zajišťuje denně úklid. Mimořádný úklid během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlité nápoje aj.) zajišťují pedagogický dozor s aktuálním účastníkem.

Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků

 1. Žáci jsou povinni chovat se při stolování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování ve školní jídelně a dodržovat podmínky šetrného zacházení s majetkem školy.
 2. Zjištěné technické závady má strávník povinnost nahlásit vedoucí školní jídelny, nebo vedoucí kuchařce.
 3. Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce žáka v plné výši uhradit.

Všichni strávníci i zákonní zástupci žáků mají možnost seznámit se s tímto provozním řádem u vedoucí školní jídelny, na internetových stránkách školy (www.zsmb.cz) nebo přímo v jídelně školy.

Vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dnem 1.1.2018

Vypracovala: Jana Šerháková (vedoucí školní jídelny), Mgr. Miloš Březina (ředitel ZŠ)

PLATBY

 1. Školní jídelna se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. O školním stravování.
 1. Úhrada za školní stravování se provádí bezhotovostním stykem na základě souhlasu k inkasu, který zákonný zástupce zřídí ve prospěch účtu školy.
 • Souhlas k inkasu provést ve prospěch účtu číslo 16937711/0100

CENY

Rozdělení stravovacích kategorií:

žáci 7 – 10 let ………23 Kč.

žáci 11 – 14 let ……26 Kč.

žáci 15 a víc let …..28 Kč.

Cena elektronického čipu 130,- Kč.

Dnem přijetí nové vyhlášky o stravování č. 107/2005 vstoupilo v platnost ustanovení, že strávnici se zařazují do stravovacích kategorií věku, nikoli podle tříd, kterou navštěvují.

Příklad: Dítě ve školním roce 2013/14 navštěvuje 4. třídu, v květnu 2014 mu bude 11 let a do kategorie 11 – 14 let je zařazen již od září školního roku 2013/14.

OBJEDNÁVÁNÍ

Internetové objednávání:

 • při přihlášení stravy je automaticky oběd č. 1.
 • změna oběda je možné provádět od pondělí – středy do 24 hod (neomezeně) vždy na následující týden
 • odhlášení obědů je možné do 14 h předešlého dne (shodně s terminálem ve ŠJ), jinak platí neomezeně
 • obědy odhlášené na internetu lze znovu přihlásit pouze přes vedoucí školní kuchyně

Odhlášení obědů pouze přes internet v akutním případě u vedoucí školní kuchyně na tel. 568 408 246 a na e-mailu kuchyn@zsmb.cz

Jana Šerháková

Umožňujeme dietní stravování pro žáky s celiakií

 

Co je vlastně celiakie­?

 

Jde o zánětlivé onemocnění tenkého střeva, které se vyskytuje u dětí i dospělých. Je způsobeno nesnášenlivostí lepku (glutenu), tj. bílkovinného komplexu obsaženého v povrchní části obilných zrn. Jinými slovy střevo neumí obilnou potravu vstřebávat. Jde o poruchu vstřebávání štěpných produktů trávení bílkovin, tuků, vody, minerálů, vitamínů a některých dalších látek.

 

Podstata diety spočívá v tom, že z potravy vynecháváme veškeré výrobky z u nás obvykle používaných druhů mouky.

 

alergeny

Uložit

Uložit

Uložit