ICT ve výuce

Prioritou naší školy je v současnosti rozvoj informačních a komunikačních technologií. V celé škole se lze připojit k bezdrátové počítačové síti i k internetu. Ve školním roce 2012/2013 byla poprvé otevřena notebooková třída. Zájem o výuku pomocí počítačových technologií projevilo dvacet žáků šestého ročníku.  Každý žák byl vybaven vlastním notebookem připojeným na síť, dále elektronickými učebnicemi a dalším programovým vybavením. Notebooky žáci využívají k vypracování zadaných úkolů, k procvičování učiva formou doplňovacích cvičení a testů, dále pak k vyhledávání potřebných informací na internetu. Přestože mají žáci zavedeny sešity v elektronické podobě, i nadále píší i do klasických sešitů. Notebooky využívají žáci v těchto předmětech: český jazyk, matematika, zeměpis, fyzika a anglický jazyk, dále také v hodinách informatiky.

Ve školním roce 2013/2014 došlo k dovybavení dvou počítačových učeben novými počítači. Přínosem pro žáky je také využívání školních tabletů.  Efektivnější způsoby výuky umožňuje práce na interaktivních tabulích. Ty byly nainstalovány do vybraných učeben 1. i 2. stupně. Výpočetní technika byla a je na naší škole maximálně využívána. Průběžně byli proškolováni také pedagogové. Škola se zapojila do projektů financovaných ze zdrojů Evropského sociálního fondu.  Od března 2014 do ledna 2015 byl realizován grantový projekt EU OP-VP „Učíme (se) ve vizích budoucnosti“. Hlavními cíli bylo vytvoření podmínek pro modernizaci vzdělávání a podporu inovace ŠVP. Učitelé si zvýšili svou odbornost v moderních metodách práce. Žáci tak mají možnost efektivněji se zapojit do vzdělávání s využitím nových forem komunikace. ICT prostředí umožnilo učitelům i žákům uplatnit výukové materiály v průběhu výuky i mimo ni. V současné době je ve škole realizován projekt „S ICT ve výuce to umíme“.

Web optimalizovaný pro mobilní zařízení vytvořil Profisystem Group, s.r.o. - 2015