Družina

Zde pomocí tohoto formuláře můžete omluvit v nečekaných případech své dítě z družiny. Např. zapomenete-li napsat lísteček o odchodu nebo se během dopoledne změní vaše situace a potřebujete vyzvednout dítě jinak, než máte standartně domluveno. V běžných případech použijte, prosím, klasické omlouvání jako dosud, tzn. podepsaný lísteček od rodičů. Děkujeme.


PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

(dále jen ŠD)

 • Provozní řád je přiložen k přihlášce do školní družiny. Podpisem a odevzdáním přihlášky rodiče stvrzují, že řád četli a souhlasí s ním. Provozní řád si ponechají.

 • Ve školní družině se uskutečňují činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, sebeobslužné, společensky prospěšné a hravou formou probíhá příprava na vyučování.

 • Provoz v ŠD je zajištěn denně:

  ráno od 6.00 do 7.40hodin

  odpoledne od 11.40 do 16.00 hodin

  Provoz ŠD nezajišťujeme ve státních svátcích, dnech volna a v době školních prázdnin.

 • Do ŠD jsou děti přijaty na základě řádně vyplněné přihlášky. Součástí přihlášky je tabulka obsahující údaje, kdy a v který den dítě z ŠD odchází, zda odchází samo nebo kdo ho vyzvedne. Jakákoliv změna musí být od rodičů písemně oznámena. Bez písemného sdělení rodičů nebude dítě z ŠD propuštěno.

 • Omluvenka musí obsahovat: datum, jméno žáka, hodinu odchodu, podpis zákonného zástupce.

 • Rodiče nevstupují do školní budovy. Dítě si vyvolají pomocí telefonu.

 • Vyzvednout děti ze školní družiny lze

  po obědě (tj. do 13.00 hod.)

  po 14.30 hod.

  po skončení zájmových kroužků

 • Doba od 13.00 do 14.30 je určena na zájmovou činnost. Výjimku tvoří odchody dětí na autobus a odchody na zájmovou činnost mimo budovu školy (ZUŠ, Budík, atd.) Odchod je možný pouze po písemném oznámení rodičů.
 • Souběžně se svojí činností organizuje ŠD zájmové kroužky, které probíhají v době 13.00 – 17.00 hod. Členové těchto kroužků čekají na jejich začátek v ŠD a vychovatelka ŠD za ně zodpovídá až do doby, kdy si je vyzvedne vedoucí zájmového kroužku.
 • Za členství v ŠD nebo v kroužcích pracujících pod ŠD je stanoven finanční příspěvek, který rodiče každý měsíc poukazují zřizovateli. Informace o výši poplatku je součástí přihlášky do ŠD. Povinnost placení zaniká pouze v případě, že je dítě písemně odhlášeno. Pouhá neúčast na činnosti není důvodem k neplacení příspěvku.
 • ŠD organizuje během šk. roku několik společných akcí. Těchto akcí se mohou účastnit i žáci naší školy, kteří do ŠD nechodí. Podle náročnosti na pomůcky se mohou finančně spolupodílet na dané akci. V době účasti těchto dětí na jakékoli aktivitě ŠD za ně zodpovídá vychovatelka a ony jsou povinny podřídit se pravidlům chování ve ŠD.
 • Dítě si před odchodem ze ŠD po sobě uklidí.
 • Při svévolném zničení hračky nebo školního zařízení vzniká rodičům povinnost spoluúčasti na jejich opravě.
 • Rodiče jsou povinni si dítě vyzvednout do 16.00 hod. Když tak neučiní, budou kontaktováni telefonicky. Pokud se spojení nepodaří, předá vychovatelka dítě kolegyni do školního klubu, kde dítě zůstane maximálně do 17.00 hod. Poté vychovatelka informuje ředitele školy, který domluví vše potřebné (kdo převezme dítě a za jakých podmínek, ekonomické krytí nákladů…).
 • Pokud dojde k situaci, že bude do školní družiny přijato dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, bude ve spolupráci s rodiči upraven režim tak, aby ho dítě zvládalo.
 • Problémy týkající se ŠD rodiče řeší nejlépe hned s vychovatelkou daného oddělení, s vedoucí vychovatelkou nebo s ředitelem školy.
Web optimalizovaný pro mobilní zařízení vytvořil Profisystem Group, s.r.o. - 2015