Žáci jsou hodnoceni podle bodového systému uvedeného v následujících tabulkách. Žák získává kladné a záporné body, vykazovány jsou odděleně. Při dovršení stanovené hranice je žákovi uděleno kázeňské opatření (pochvala nebo napomenutí).

Tabulka A  
Na konci šk. roku:(na návrh třídního učitele projedná pedagogická rada)
- pochvala - knižní odměna
- pochvala - foto, zápis do školní kroniky
A1aktivita při přípravě projektových dnů a akcí školy1 - 3 body
A2reprezentace školy (školní, oblast, okres, kraj, celostátní)1 - 5 bodů
A3sběr papíru, bylin…. (pololetně)1 - 3 body
A4aktivní práce na školním pozemku - o prázdninách (opakovaně)1 - 3 body
A5vzorné chování a plnění povinností (čtvrtletně)1 - 3 body
A6svědomitá práce v třídní samosprávě (pololetně)1 - 5 bodů
A7aktivita nad rámec povinností1 - 3 body
A8vzorné plnění povinností služby1 bod
A9výrazné zlepšení chování1 bod
A10hrdinský čin - po projednání ped. rady15 - 25 bodů
A11reprezentace školy a aktivní práce při ŠD a ŠK (pololetně - uděluje vedoucí vychovatelka)1 - 5 bodů
Tabulka Avýchovná opatření
A1pochvala třídního učitele do žákovské knížky10 bodů
A2pochvala ředitele školy základní úrovně - zaznamenáno na vysvědčení15 bodů
A3Pochvala ředitele školy vyšší úrovně - zaznamenáno na vysvědčení20 bodů
A4pochvala ředitele školy nejvyšší úrovně - zaznamenáno na vysvědčení25 bodů
Tabulka B  
Pokud žák získává záporné body se stejnou intenzitou i po překročení hranice -30 bodů,
bude mu navržena snížená známka z chování.
B1vyrušování v hodině, vykřikování,
pokud žák nereaguje na napomenutí učitele
1 - 3 body
B2neplnění povinností služby1 bod
B3nerespektování dohodnutých pravidel1 - 5 bodů
B4nedovolená manipulace s audiovizuální technikou
během vyučování
1 - 5 bodů
B5lhaní a podvádění1 - 10 bodů
B6slovní nebo fyzické ubližování, nevhodné vyjadřování1 - 10 bodů
B7manipulace s věcí druhého bez jeho svolení, krádež1 - 10 bodů
B8úmyslné zničení cizí věci nebo školního majetku1 - 5 bodů
B9přinesení nebezpečného nebo pro děti nevhodného předmětu do školy,
alkohol, cigarety - držení, užívání a distribuce
10 - 20 bodů
B10společensky nepřípustné chování - po projednání ped. rady10 - 25 bodů
B11ztráta žákovské knížky10 bodů
B12nevhodné vyjadřování a chování ve ŠD a ŠK1 - 10 bodů
Tabulka Bvýchovná opatření
B1napomenutí třídního učitele a pohovor s rodiči-10 bodů
B2důtka třídního učitele a pohovor s rodiči-20 bodů
B3důtka ředitele školy a pohovor s rodiči a výchovným poradcem-30 bodů
B4II. stupeň z chování - na návrh třídního učitele projedná pedagogická rada
B5III. stupeň z chování - na návrh třídního učitele projedná pedagogická rada